Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

liveindarkness
8772 e1b7 500
teraz
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viahormeza hormeza

November 05 2019

liveindarkness
Reposted fromhagall hagall viahormeza hormeza

October 28 2019

liveindarkness
0786 eb3d 500
happiness ;_;
Reposted byolewkazoopausuntoshillenyauniquee

October 27 2019

liveindarkness
Uwielbiam,
gdy szepczesz
po cichu,
że pragniesz
być przy mnie,
że kochasz,
że tęsknisz,
że płaczesz,
bo milczę,
gdy krzyczysz
wniebogłosy,
że jestem
dla Ciebie
jak życie
bez skazy,
bo kocham,
bo tęsknię,
bo płaczę,
gdy milczysz.
— Mateusz Szulc
Reposted fromLoOuu LoOuu viaheavencanwait heavencanwait

October 25 2019

liveindarkness
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza

October 21 2019

liveindarkness
6794 2995
Workout!
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viahormeza hormeza
liveindarkness
5370 ab8d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

October 15 2019

liveindarkness

October 10 2019

liveindarkness
4189 78a6 500

October 08 2019

liveindarkness
6465 df67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarichardth richardth
liveindarkness
Miłość ma tylko jeden warunek
że ciągle będziesz biegł
Może nie będziesz musiał biec
Może pozwoli ci iść.
A jeśli przestaniesz
z powodu
Jak ty to mówisz „sensu”
Jak ty to mówisz „lat”
zabierze
równik, południk i biegun
zostanie ci goły świat.
— Andrzej Poniedzielski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

October 07 2019

liveindarkness
3395 7fb8 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

October 05 2019

liveindarkness
0721 a408 500
Reposted fromteaholic teaholic viahormeza hormeza

September 29 2019

liveindarkness
1486 64ff 500
Reposted fromVinroli Vinroli viahormeza hormeza

September 27 2019

liveindarkness
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viamyfuckingreality myfuckingreality

September 26 2019

liveindarkness
7168 6c58
tango
liveindarkness
6641 cc98 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viagaypreacher gaypreacher

September 25 2019

liveindarkness
3919 a78d
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
liveindarkness
Śpiesz­my się ko­chać lu­dzi tak szyb­ko od­cho­dzą
zo­sta­ną po nich buty i te­le­fon głu­chy
tyl­ko to co nie­waż­ne jak kro­wa się wle­cze
naj­waż­niej­sze tak pręd­kie że na­gle się sta­je
po­tem ci­sza nor­mal­na więc cał­kiem nie­zno­śna
jak czy­stość uro­dzo­na naj­pro­ściej z roz­pa­czy
kie­dy my­śli­my o kimś zo­sta­jąc bez nie­go.

Nie bądź pew­ny że czas masz bo pew­ność nie­pew­na
za­bie­ra nam wraż­li­wość tak jak każ­de szczę­ście
przy­cho­dzi jed­no­cze­śnie jak pa­tos i hu­mor
jak dwie na­mięt­no­ści wciąż słab­sze od jed­nej
tak szyb­ko stąd od­cho­dzą jak drozd milk­ną w lip­cu
jak dźwięk tro­chę nie­zgrab­ny lub jak su­chy ukłon
żeby wi­dzieć na­praw­dę za­my­ka­ją oczy
cho­ciaż więk­szym ry­zy­kiem ro­dzić się niż umrzeć
ko­cha­my wciąż za mało i sta­le za póź­no

Nie pisz o tym zbyt czę­sto lecz pisz raz na za­wsze
a bę­dziesz tak jak del­fin ła­god­ny i moc­ny

Śpiesz­my się ko­chać lu­dzi tak szyb­ko od­cho­dzą
i ci co nie od­cho­dzą nie za­wsze po­wró­cą
i ni­g­dy nie wia­do­mo mó­wiąc o mi­ło­ści
czy pierw­sza jest ostat­nia czy ostat­nia pierw­sza.
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
liveindarkness
mazzelloplots the most adorable dorks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl