Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

liveindarkness
7496 76e1 500
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle

April 09 2018

liveindarkness
9042 c1ee 500
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur

March 22 2018

liveindarkness
8315 e58c
Reposted fromnoone97 noone97 viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
liveindarkness

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle

March 20 2018

liveindarkness
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur

March 17 2018

liveindarkness
1547 b863
żwawo
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

March 13 2018

liveindarkness
7601 f35c
Reposted frommyry myry viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
liveindarkness
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viaMaryiczary Maryiczary
liveindarkness
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMaryiczary Maryiczary
liveindarkness
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viaMaryiczary Maryiczary
liveindarkness

Reposted frombudas budas viapl pl

March 11 2018

liveindarkness
Reposted fromMoonTide MoonTide viahormeza hormeza
liveindarkness
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
liveindarkness
liveindarkness
3336 6d26
Reposted fromretro-girl retro-girl viaquotes quotes
liveindarkness
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
liveindarkness
3438 9692
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty

February 23 2018

liveindarkness
... You touched my heart you touched my soul. 
You changed my life and all my goals. 
And love is blind and that I knew when, 
My heart was blinded by you. 
I've kissed your lips and held your head. 
Shared your dreams and shared your bed. 
I know you well, I know your smell. 
I've been addicted to you. 
...
Goodbye my lover. 
...
You have been the one for me.
— ...
Reposted bysmutnazupaeequinekundel

February 21 2018

liveindarkness
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl