Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

6085 fd6c
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viarawwwr rawwwr
liveindarkness
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
liveindarkness
0400 2036
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viarawwwr rawwwr

August 14 2017

6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viahormeza hormeza

August 13 2017

liveindarkness
1564 2d31 500
Reposted fromMiziou Miziou viahormeza hormeza
liveindarkness
Twoje serce jest dzikie, pożałujesz jak zniknę.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
liveindarkness
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa

August 11 2017

liveindarkness
Reposted frompeper peper viarawwwr rawwwr

August 08 2017

liveindarkness
4409 a867
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

August 07 2017

liveindarkness
[...] nie lubię mówić o swoich problemach. Zazwyczaj i tak nikt ich za mnie nie załatwi. To po co ? Żeby usłyszeć: ,,Nie martw się jakoś to będzie" ? To sama to sobie mogę powiedzieć.
— Maria Czubaszek

August 05 2017

liveindarkness
Spałam, ale tak naprawdę to nie był sen, tylko podziurawiony pobudkami letarg; co kilka minut wybudzała mnie transmisja z jawy, komunikat przypominający o tym, że tym razem koszmar nie jest snem.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur

July 28 2017

liveindarkness

tyle godzin
tyle dni
tyle lat
z których nic nigdy nie wynikło
z których nic nie wynika
z których nic nigdy nie wyniknie

tyle miejsc
tylu ludzi
tyle rozmów
które nie chronią przed śmiercią
które nie chronią przed życiem

ktoś - coś
gdzieś - kiedyś
było - nie było
nie wiem (...)

— Dwudzieste trzecie urodziny - Jarosław Borszewicz

July 27 2017

liveindarkness
7851 943d 500
Julian Tuwim "Inne"
Reposted fromdeviate deviate viarawwwr rawwwr
liveindarkness
0765 01a3 500
cień.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
9497 ee05

July 26 2017

liveindarkness
1582 a91b
Reposted fromproof proof viarawwwr rawwwr

July 25 2017

liveindarkness
8678 edc4 500
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes

July 24 2017

0775 fc76
Reposted fromvesania vesania viaMaryiczary Maryiczary
liveindarkness
7213 f91f 500
badanie przeprowadzone na próbę.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

July 22 2017

liveindarkness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl